عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست

    
عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،
 
بلکه ناتمام ماندن قشنگترین داستان زندگی است که مجبوری آخرش را با جدائی
 
به سرانجام رسانی .
 
****
 

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،
 
بلکه نداشتن یک همراه واقعی است که در سخت ترین شرایط همدم تو باشد.
 
Couple in love

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،
 
بلکه به دست فراموشی سپردن قشنگ ترین احساس زندگی است .
 
****
 
عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،
 
بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند.
 
 و تو از او رسم محبت بیاموزی .
 
Couple in love
 
عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،
 
بلکه گذاشتن سدی در برابر رودی است که از چشمانت جاری است.
 
****


عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست،
 
بلکه یخ بستن وجود آدم ها و بستن چشمها است.
 
Couple in love
 
عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست
 
بلکه پنهان کردن قلبی است که به اسفناک ترین حالت شکسته شده .
 
****
 
عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،
 
بلکه نداشتن شانه های محکمی است که بتوانی به آن ها تکیه کنی و از غم زندگی
 
برایش اشک بریزی.
/ 0 نظر / 19 بازدید