بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟

دست هایم تا ابد تنهاست ، می دانی ؟

آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو

زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی ؟

تو ، خودت را هدیه ام کردی ، ولی من هم

...شعرهایم را که بی پرواست ، می دانی ؟

هرچه می خواهیم ، آری ، از همین امروز

از همین امروز ، مال ماست ، می دانی ؟

گرچه من ، یک عمر همزاد عطش بودم

روح تو ، هم ، سایه دریاست می دانی ؟

دوستت دارم» ، همین ، این راز پنهانی

از نگاه ساکتم پیداست ، می دانی ؟

عشق من ، بی هیچ تردیدی ، بمان با من

عشق یک مفهوم بی « اما » ست ، می دانی


/ 0 نظر / 11 بازدید