سهم من

و دنیا را قسمت کنیم میان خودمان
در همین غار تاریک
هر چه خواهی سهم تو
باران سهم من
یاس مال تو آه سهم من
...بهار سهم تو
تگرگ برای من
فرشتگان و حوریان
و
همه میوه های بهشتی سهم تو
سیب و وسوسه سهم من
می خواهم به زمین بازگردم

 


/ 0 نظر / 123 بازدید