تو را دوست دارم

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم;

تو را به خاطر عطر نان گرم،

 برای برفی که آب می شود ،دوست می دارم ;

تو را برای دوست داشتن ،دوست می دارم ;

تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام ،دوست می دارم ;

تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم ;

برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت ،

لبخندی که مهو شد و هیچ گاه نشکفت، دوست می دارم;

تو را به خاطر خاطره ها، دوست می دارم;

برای پشت کردن به آرزوهای مهال،

به خاطر نابودی توهم و خیال ، دوست می دارم ;

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم ;

تو را به خاطر دود لاله های وحشی ،

 به خاطر گونه ی زرین آفتاب گردان،

برای بنفشیه بنفشه ها، دوست می دارم;

تو را به خاطر دوست داشتن، دوست می دارم ;

تو را به جای همه کسانی که ندیده ام دوست می دارم;

تو برای لبخند تلخ لحظه ها،

پرواز شیرین خا طره ها، دوست می دارم ;

تورا به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم دید، دوست می دارم ;

اندازه قطرات باران ، اندازه ی ستاره های آسمان ،دوست می دارم ;

تو را به اندازه خودت ، اندازه آن قلب پاکت،  دوست می دارم;

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم،

تو را به جای همه ی کسانی که نمی شناخته ام ... دوست می دارم;

تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام ... دوست می دارم;

تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم... دوست می دارم  ;

  

 

/ 0 نظر / 16 بازدید