عشق

من عشق را در تو

تو را در دل

دل را در موقع تپیدن

و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم


من غم را در سکوت

سکوت را در شب

شب را در بستر

و بستر را برای اندیشیدن به خاطر تو دوست دارم


من بهار را به خاطر شکوفه هایش

زندگی رابه خاطر زیبایی اش

و زیبایی اش را به خاطر تو دوست دارم


من دنیا را به خاطر خدایش خدایی که تو را خلق کرد دوست دارم

 


/ 0 نظر / 15 بازدید