دلم دختری می خواهد که

دلم دختری می خواهد که سیگار دود کند،

دلم دختری می خواهد که سیگار دود کند و چشمانش را از دود سیگار تنگ کند،

دلم دختری می خواهد که سیگار دود کند  و سکوت کند و فکر کند و پک بزند و چشمانش را از دود سیگار تنگ کند،

دلم دختری می خواهد که سیگار دود کند و نگاهم کند و لبخندی بزند و سکوت کند و فکر کند و پک بزند و چشمانش را از دود سیگار تنگ کند،

دلم دختری می خواهد که سیگار دود کند و بلند شود و کنار پنجره برود و برگردد و نگاهم کند و لبخندی بزند و سکوت کند و فکر کند و پک بزند و چشمانش را از دود سیگار تنگ کند…

 

دلم دختری می خواهد که سیگار دود کند،

دلم دختری می خواهد که سیگار دود کند، دودش را به صورتم بکوبد  و آهسته بپرسد : پُک می زنی؟

… و من، بلند شوم و کنار پنجره بروم  و نگاهش کنم و لبخندی بزنم و سکوت کنم و فکر کنم و سیگارش را بگیرم و پک بزنم و دودش را توی صورتش فوت کنم تا چشمانش را از دود سیگار تنگ کند…

/ 0 نظر / 15 بازدید