تولد

تبریک تولد به کسی که همیشه تو قلب و یاد ما زندست و


برای همیشه از پیش ما رفته
خیلی سخته


کسی که برای همه مثل یه کوه بود و پناه همه بود

کسی که هیچ وقت نمیشه از یادش برد


خیلی دوست دارم بهرام عزیزم

همیشه به یادتم


تولدت مبارک بهرامم

 


ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﯿﺲ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺰ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻌﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻘﯿﻢ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﺧﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺎﺑﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﮑﺎﺭ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻫﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ کشنده ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻬﺎﺭ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ابری ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ بارانی ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺯ ﺩﺭﺩ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻮﮎ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺻﻠﺎﺡ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺎﺑﺪ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻭﺍﮊﮔﻮﻥ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺼﺎﺭﻩ ای ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ گلاب ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺒﻮﺩ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺮﻭﻉ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻋﯽ که هرگز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻦ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻏﻤﯽ ﮐﻪ هرگز کم ﻧﺸﺪ...


برای گلی که هرگز شکفته ﻧﺸﺪ...


براﯼ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ خلاصه ﻧﺸﺪ

 

بهرام

/ 0 نظر / 1257 بازدید