طولانی ترین بوسه

امشب طولانی ترین بوسه را بر تن نسیمی خواهم زد
که از پنجره ی اتاقت دزدانه به تو خیره شود
و وقتی به خواب رفتی
دزدانه تر بر گوشه ی لبنات بنشیند
...تو بخواب نسیم بیدار میماند ...
/ 0 نظر / 10 بازدید