بوسه جهنمی!

یک روز می بوسمت !

فوقش می روم جهنم !

فوقش ابلیس می شوم !

آنگاه تو هم جهنمی میشوی ، چون یک ابلیس تو را بوسیده ...

در جهنم پیدایت میکنم ، از لج همه هر روز می بوسمت !

وای خدا !

چه صفایی پیدا می کند جهنم روزی که کمترین سرود بوسه است !!!


/ 0 نظر / 16 بازدید