آرزو میکردم که عشقش برای من باشه

وقتی سر کلاس درس نشسته بودم، تمام حواسم متوجه دختری بود که کنار دستم نشسته بود و اون منو “داداشی” صدا می کرد. به اون خیره شده بودم و آرزو می کردم که عشقش متعلق به من باشه . اما اون توجهی به این مساله

/ 0 نظر / 11 بازدید