رفتن ...

خُـدایا دســتم به آسمانت نمی رسـد...

اما تو که دستت به زمین می رسـد

بــلــنـــدم کــن !

 


/ 2 نظر / 152 بازدید
سارا

عازم یک سفــــــــــــــرم سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــــــودم مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــت و امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــــــــت… کوروش کیان ایرانی

هما

تا تو رفتی همه گفتند : از دل برود هرآنکه از دیده برفت آه ، ای رفته سفر که دگر باز نخواهی برگشت کاش می آمدی و می دیدی که در این عرصه دنیای بزرگ ، چه غم آلوده ندیدنت,نبودنت و بدانی که از دل نرود هر آنکه از دیده برفت ... من ازتنها هم تنها ترم ، ولی در سکوت تنهایی خود وقتی به یاد تو میافتم وبه تو فکر میکنم دیگر تنها نیستم ...